Program studiów dziennych
  Konsultacje w II semestrze roku 2016/2017
  Rozkład zajęć
  Kalendarium 2016/2017


Studia

Prawosławne Seminarium Duchowne

 

Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie /dalej oznaczane skrótem PSD/ jest wyższą szkołą zawodową.

 

Właścicielem PSD jest Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. W imieniu PAKP  działa Święty Sobór Biskupów.

 

PSD jest osobą prawną Kościoła prawosławnego na mocy Ustawy o stosunku Państwa do PAKP (DzU. Nr 66 z dnia 29.07.1991, poz. 287 z późn. zmianami, art. 6, 16; 19, 1; 19, 3).

 

Siedziba PSD znajduje się w Warszawie przy ulicy Paryskiej 27.

 

Zadaniem PSD jest przygotowanie kadr do pracy w PAKP (duchowni, psalmiści, katecheci) i na potrzeby środowisk prawosławnej społeczności.

 

W PSD mogą studiować osoby wyznania prawosławnego, które ukończyły szkołę średnią i uzyskały świadectwo dojrzałości.

 

Cykl nauczania trwa 3 lata (6 semestrów).

 

Nauka w szkole jest bezpłatna.

 

Układ i zakres nauczania w PSD określają odrębne decyzje Świętego Soboru Biskupów.

 

Ukończenie szkoły jest równoznaczne z uzyskaniem dyplomu ukończenia seminarium duchownego oraz uzyskaniem dyplomu licencjata teologii prawosławnej.


 drukuj
Prawosławne Seminarium Duchowne. 2005